Binacionální vzdělávací program > Informace > Nižší gymnaziální cyklus (ročníky 5 -10)

Nižší gymnaziální cyklus (ročníky 5 - 10)

OVýuka v bilinguální větvi

Počátek bilinguální výuky pro německé žáky (5. a 6. třída)

Po úspěšném výběrovém řízení je z 15 německých žáků vytvořena německá část budoucí česko-německé bilinguální třídy. Němečtí žáci se učí češtinu jako partnerský jazyk, anglický jazyk jako povinný první cizí jazyk. V 7. třídě je připojením 15 českých spolužáků vytvořena česko-německá bilinguální třída.

Společná výuka v česko-německé bilinguální třídě (7. – 10. třída)

Některé vyučovací předměty jsou vyučovány v národních skupinách nebo integrovaně (INT), výuka ale vždy probíhá pouze v počtu 15 žáků. Předměty jsou vyučovány v německém jazyce (NJ) nebo v českém jazyce (ČJ)

  • Tělesná výchova: INT, NJ
  • Hudební výchova: INT, NJ
  • Výtvarná výchova: INT, ČJ
  • Informatika (7. a 8. třída): INT, NJ
  • Společenská výchova (9. a 10. třída): INT, NJ
  • Přírodní vědy (10. třída): INT, NJ
  • Dějepis:  v 7. a 8. třídě: ČJ; v 9. třídě: ČJ/ NJ, v 10. třídě: INT, NJ
  • Etika / Náboženství: v 7. a 8. třídě: ČJ; v 9. třídě: INT, NJ 
  • ​Zeměpis: výuka v národních skupinách, čeští žáci v NJ, němečtí žáci bilinguálně
  • Vyučování předmětů Matematika, Fyzika, Český jazyk a literat., Biologie, Chemie probíhá v národních skupinách a mateřském jazyce.

Pozor: ​Zahájením školního roku 2019/20 vstupuje v platnost aktualizovaný vzdělávací program pro nižší gymnaziální cyklus česko-německého binacionálního bilingvního studia. Hlavní změnou je navýšení vyučovacích předmětů, které jsou vyučovány integrovaně a v NJ; jedná se o předměty Společenská výchova (G/R/W)  od 7. ročníku a dále předměty Matematika, Fyzika v 10. ročníku (viz. Vyučovací předměty a jejich hodinová dotace od šk. r. 2019/20)

Česky vyučované předměty se řídí českými  rámcovými vzdělávacími programy - RVP pro základní vzdělávání (ročníky 7,8,9) a RVP pro gymnázia (10. ročník) s  přihlédnutím k požadavkům saského vzdělávacího plánu pro snadnější vstup do vyššího gymnaziálního cyklu (ročníky 11 a 12), který probíhá plně podle saského vzdělávacího plánu. Předměty vyučované v německém jazyce (a také předmět Anglický jazyk) se řídí saským vzdělávacím plánem a ve výuce jsou používány německé učební pomůcky, které jsou schválené pro výuku ve Svobodém státě Sasko.

Vyučovací předměty a jejich hodinová dotace