Dodatečný výběr žáků/žákyň do české části nové binacionální třídy 7/3 dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Dodatečný výběr žáků/žákyň do české části nové binacionální třídy 7/3 dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky informuje, že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.

Informace o studiu:

 • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
 • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
 • pobyt v internátě od neděle večer do pátku odpoledne;
 • učebnice jsou k dispozici bezplatně;
 • kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.

Koncepce vzdělávání:

 • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;
 • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;
 • vybrané předměty jsou od 7. do 10. ročníku vyučovány v češtině českými učiteli;
 • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny;
 • saská maturitní maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v SRN a v ČR
 • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Přijímací řízení:

 • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
 • předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, dobrá znalost německého nebo anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu v zahraničí;
 • přihlášky je nutné zaslat poštou do 7. června 2019 (rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu:
Mgr. Daniel Kubát
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
 
 • písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny MŠMT;
 • je nezbytně nutné, aby uchazečky/uchazeči o studium zároveň odeslaly/i naskenovanou kopii přihlášky do 7. 6. 2019 na adresu: daniel.kubat@msmt.cz;

Přihlášky ke studiu:

 • přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Friedricha Schillera Pirna, dvojjazyčné studium);
 • přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje;
 • potvrzení lékaře se nevyžaduje;
 • do poznámek je nutné uvést, z jakého jazyka bude uchazeč/uchazečka vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (anglický jazyk nebo německý jazyk);
 • znalost německého jazyka tedy není zásadní podmínkou pro přijetí do dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.

Dodatečné výběrové řízení:

 • dodatečné výběrové řízení proběhne dne 19. června 2019 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1);
 • přijímací zkouška bude dvoukolová:
 • 1. kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti;
 • 2. kolo je určeno pouze žákyním/žákům, kteří úspěšně absolvují 1. kolo; tato část výběrového řízení se skládá z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče/uchazečky);
 • všichni přihlášení žáci budou pozváni prostřednictvím e-mailu.

Podrobné informace jsou k dispozici na:  www.msmt.cz.

Případné další informace poskytne zájemcům o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně Mgr. Daniel Kubát (e-mail: daniel.kubat@msmt.cz).

« zpět