Škola a výuka > Historie > Historie nově rekonstruované budovy

Historie renovované budovy

Historii naší školy zahajuje v roce 1789 první Učitelský seminář v Pirně (1789 - 1850), ve kterém byli nadaní členové pěveckého sboru při městském kostele připravováni k učitelskému a kantorskému povolání. Byli to nejprve jen čtyři učitelé a dva čekatelé. Následující městský školní řád přinesl zpřísnění a prohloubení výuky. Vážnost a význam semináře se zvýšily.

1872 - 1922

Kdy v roce 1872 v důsledku výrazného nárůstu obyvatel saský stát plánoval zřízení dvou nových seminářů, přihlásilo se i město Pirna. Státní učitelský seminář byl bez velkých oficialit otevřen prvním ředitelem Dr. Oberländer 1. května 1873. Současně bylo zahájeno plánování školní budovy, protože do této doby neměl seminář žádné vlastní prostory. 26.10.1874 byl položen základní kámen a 12.06.1876 byla nová budova otevřena. Budova, disponující prostornou střední částí a dvěma stejně dlouhými křídly vhodnými k rozšíření, byla v následujích letech zvětšována a modernizována. Od 09.09.1876 mohla být užívána i tělocvična. Žáci byli ve věku 13 let přijímáni do přípravné třídy. Když v roce 1915 vstoupily v platnost nový zkouškový řád a nový učební plán, měla být vedle latiny dalším povinným cizím jazykem francouzština a vznikl sedmý studijní ročník.

1922 - 1945

Následovalo omezování Učitelského semináře a jeho transformace do Německé vyšší školy. Poprvé školy přijala 22 chlapců ve věku 10 až 12 let a vyučovala je v hlavních předmětech němčina, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova a angličtina. Škola se stala velmi oblíbenou a tak ve školním roce 1931 / 32 bylo v 18 třídách vyučováno celkem 495 žáků. Do roku 1934 byly přijímány i dívky. Poté studovaly na Vyšší dívčí škole. Po vypuknutí války bylo vyučování omezováno a v zimě často výuka odpadala.

V důsledku říšské školské reformy z roku 1939 byly spojeny státní Německá vyšší škola a dřívější městské reálné gymnázium. Vzniklo tak společenství škol s 541 žáky a 44 učiteli.

Během druhé světové války byla přijata různá bezpečnostní opatření, například byl zřízen ochranný sklep (kryt).

1945 - 2005

Po demokratické školské reformě byla škola v roce 1945 znovu otevřena. Prvním ředitelem po válce byl Adolph Dreßler. V září 1946 byla Vyšší škola spojena s Vyšší dívčí školou. Vznikla tak Městská vyšší škola pro dívky a chlapce. Díky iniciativě Dr. Schmidta obdržela naše škola svůj dnešní název „Reiner Fetscher“. Po zavedení bezplatné školní docházky v roce 1947 mohly začít navštěvovat školu i děti dělníků.
Nový školský zákon z roku 1958 posílil socialistickou přestavbu a v roce 1959 byla zavedena polytechnika jako vyučovací předmět. V roce 1960 umožnila stoupající úroveň vzdělávání na německých vyšších školách přechod k „Rozšířené vyšší škole R. Fetschera“. Do školy byli přijímáni žáci od 9. třídy. Reforma celého školského systému proběhla v letech 1963 / 64. Byla například otevřena jedna 9. třída, která nabízela teoretické i praktické vzdělání pro zedníky a betonáře. Od roku 1983 byl možný už jen přímý přechod v 10. třídy do „Rozšířené vyšší škole R. Fetschera“.
Po změně systému se škola v roce 1991 se zavedením systému kurzů stala gymnáziem podle spolkových německých zákonů. Byly zavedeny 7. a 9. třída a od roku 1992 také 5. a 6. třída.

2006 do dneška

Budova školy začala být rozsáhle přestavována. Gymnázium Reinera Fetschera bylo zrušeno a jeho žáci studovali v budově sousedního gymnázia Friedricha Schillera. Po ukončení stavebních úprav se všichni žáci přestěhovali do nové budovy, která nese od roku 2009 název Gymnázium Friedricha Schillera.