Školní řád

Zde se nachází několik hlavních bodů školního řádu. Jedná se pouze o náš osobní výběr pravidel, která nám připadají důležitá. Závazné je dodržování školního řádu v jeho úplném znění v německém jazyce.

Školní řád

 • Pro pořízení fotografií, filmových a zvukových nahrávek je potřeba odpovídající povolení dané osoby.
   
 • Škola nepřebírá zodpovědnost za cenné předměty v případě jejich ztráty, poškození či odcizení.
   
 • Informační plakáty lze vyvěšovat pouze po schválení na místa k tomu určená. Všechny nepovolené plakáty budou odstraněny.
   
 • Do školní budovy je žákům vstup povolen od 7:15, a sice hlavním vchodem nebo prostředními dveřmi ze dvora.
   
 • Zdržování se na chodbách během vyučování je žákům zakázáno.
   
 • Vchodové dveře jsou během vyučování uzamčeny, tzn. zvenku jimi nelze vstoupit. Návštěvníci se ohlásí pomocí zvonku u vchodových dveří.
   
 • Žáci mají možnost se během 1. a 2. velké přestávky zdržovat na školním dvoře.
   
 • Opuštění školního pozemku během výuky či přestávek se žákům 5. až 10. tříd zakazuje. (Nevztahuje se na výuku mimo školní budovu.)
   
 • Do odborných učeben je žákům vstup povolen pouze pod dohledem učitele nebo s jeho povolením.
   
 • Používání mobilních telefonů je žákům během vyučování zakázáno.
   
 • Jakékoliv mimořádné nebo mimoškolní akce žáků, konající se ve školní budově, je nutné předem nahlásit (týden před plánovaným termínem). Akce je možné uskutečnit po schválení a pod dozorem.
   
 • Poškození nebo znečištění školního nebo internátního zařízení je zakázáno.
   
 • Při záměrném, opakovaném porušení školního řádu může být dotyčným žákům nařízena veřejně prospěšná práce ve škole jako výchovné opatření.