FAQ

FAQ-často kladené otázky

FAQ Často kladené dotazy  

zpět

Na grafickém ztvárnění této stránky ještě pracujeme.

Následující odpovědi na často kladené dotazy Vám/ti mají pomoci nalézt odpovědi na všechny důležité otázky související se vzděláváním na Gymnáziu Friedricha Schillera. Pro další cílenou pomoc se pak můžete/můžeš obrátit přímo na kontaktní osoby uvedené v našem organigramu.  

Pro potřeby českých žáků binacionálního bilingvního vzdělávacího programu a jejich rodičů byl obsah některých odpovědí přizpůsoben zvláštnostem českých žáků a neodpovídá proto zcela německé verzi. Uvedené internetové odkazy na saské zákony, učební plány apod. obsahují pouze informační zdroje v německém jazyce. Z důvodu zachování lepší srozumitelnosti, resp. čitelnosti, upouštíme v následujících textech od souběžného užívání mužských a ženských jazykových tvarů. Veškerá označení osob platí pro všechna pohlaví.  

Jak nás kontaktovat  

 1. Jak mohu v případě potřeby kontaktovat pracovníky sekretariátu? 

Během pracovní doby (zpravidla 07:00-15:30 h) jsou pracovníci sekretariátu k zastižení na telefonním čísle +49 3501/ 781575, prostřednictvím faxu +49 3501/ 781576  nebo e-mailem schillergymnasium@pirna.info. 

 1. Jak mohu v případě potřeby kontaktovat ředitele školy? 

Ředitele školy je možné kontaktovat prostřednictvím sekretariátu, viz 1. 

 1. Jak mohu v případě potřeby kontaktovat učitele jednotlivých předmětů? 

Obraťte se prosím buď na třídního učitele, na sekretariát nebo pošlete po svém dítěti učiteli písemný vzkaz. Rodiče mají možnost si domluvit schůzku s učitelem v konzultační odpoledne, které se ve škole koná pravidelně vždy na konci 1. a 3. čtvrtletí v listopadu a dubnu). Objednání probíhá elektronicky, pozvánku a pokyny obdrží rodiče v dopise předem. 

 1. Jak mohu v případě potřeby kontaktovat třídního učitele/tutora? 

K navázání kontaktu využijte rodičovskou schůzku na začátku školního roku. Jiný termín si můžete domluvit i prostřednictvím Vašeho dítěte, kontaktujte sekretariát nebo pošlete třídnímu učiteli /tutorovi písemný vzkaz po svém dítěti. 

 1. Proč nejsou na webových stránkách školy k dispozici telefonní čísla a e-mailové adresy všech učitelů? 

 

Přehled telefonních čísel a e-mailových adres nemůže být na webových stránkách školy uveřejněn z důvodu ochrany osobních údajů. Obraťte se prosím na sekretariát. 

 

 1. Jaká je oficiálcesta komunikace se školou? 

Se školou navažte kontakt vždy nejdříve přes své dítě. První kontaktní osobou je vždy třídní učitel/tutor nebo jeho zástupce (mentor). Další kontakt s vedením školy probíhá prostřednictvím sekretariátu. 

Oblast organizace školy 

 1. Jaká je struktura gymnázií všeobecně? 

O tomto tématu se máte možnost blíže informovat v saském školském zákoně ve znění vyhlášky z 27. září 2018, § 7 Gymnasium. Veškeré informace naleznete pod následujícím odkazem: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4192     

 

 1. Jaká je struktura Gymnázia Friedricha Schillera? 

Organigram naší školy naleznete v příloze. 

 1. Jak omluvím své dítě, pokud se nemůže zúčastnit vyučování? 

Své dítě omluvte nejdříve telefonicky, nejpozději do 08:00 hod. příslušného dne na sekretariátu školy (můžete také prostřednictvím záznamníku), nebo písemně prostřednictvím spolužáka Vašeho dítěte a posléze během tří pracovních dnů písemnou formou. Jestliže je žák již plnoletý, může školu informovat stejným způsobem sám. (potvrzení lékaře, resp. omluvenka zákonného zástupce) 

 1. Jak a koho mohu požádat o osvobození z výuky / o dočasné uvolnění z výuky?  

Žádost o osvobození z výuky / o dočasné uvolnění z výuky se řídí §§ 3 a 4 školního řádu z 12. 8. 1994, se změnami z 4. 2. 2004. Veškeré informace naleznete pod následujícím odkazem: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/4864 

O osvobození z výuky rozhoduje ředitel školy. O dočasném uvolnění z výuky v max. délce dvou dní rozhoduje třídní učitel, v ostatních případech ředitel školy. 

 

Oblast školní výuky 

 1. Na koho se mohu obrátit, když se chci dozvědět jakékoliv informace o škole? 

Informovat se můžete prostřednictvím školních webových stránek nebo navštívit školu u příležitosti dne otevřených dveří (konec měsíce ledna). Zůstanou-li Vaše otázky i přesto nezodpovězeny, obraťte se prosím na sekretariát školy: Váš dotaz bude buď přímo zodpovězen v němčině  anebo bude přeposlán českému studijnímu koordinátorovi, který Váš dotaz zodpoví v češtině. 

 1. Jak zjistím, v kterém školním roce a v rámci kterého předmětu se vyučuje jaká učební látka? 

Pro předměty, které jsou vyučovány v německém jazyce, naleznete seznam učebních plánů na: www.schule.sachsen.de. S otázkami k učebním plánům vyučovacích předmětů, které jsou vyučovány v českém jazyce, kontaktujte prosím českého studijního koordinátora.  

 

 1. Jak se dozvím o známkách svého dítěte? 

Každé dítě má povinnost samostatně zaznamenávat přehled svých známek na tzv. Zensurenkarte/“Kartu známek“. V případě dalších dotazů kontaktujte třídního učitele/tutora nebo jeho českého zástupce (mentor). Využijte také možnost osobního jednání s učiteli jednotlivých předmětů v den konzultačního odpoledne. 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže se výkony mého dítěte jeví jako nedostatečné? 

Jestliže se výkony Vašeho dítěte v některém z předmětů jeví jako nedostatečné, obraťte se nejdříve na příslušného vyučujícího a prodiskutujte s ním příčiny nedostatečných výkonů. 

 1. Jaké mohou být symptomy přetížení? 

Přetížení se může projevovat následujícími symptomy: 
únava; snížení výkonu; bezradnost; celková slabost; zvýšený krevní tlak; nízká výdrž; 
alergické reakce; nízký tep; popudlivost, zapomnětlivost. 

 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě delší čas vykazuje známky přetížení? 

Při déletrvajícím výskytu výše uvedených symptomů se prosím nejdříve obraťte na třídního učitele/tutora nebo jeho českého zástupce (mentor), abyste získali mínění druhé osoby, která by Vám k tomu sdělila svůj názor či Vaše domněnky potvrdila. V případě pochybností je možné přizvat studijního poradce, s jehož pomocí byste zvolili možnost dalšího postupu/strategie jednání. Každopádně doporučujeme kontaktovat i dětského psychologa. 

 1. Jak se mohou projevovat symptomy nevytížení? 

Symptomy nevytížení se zpravidla projevují následujícím chováním: 

Žák je duchem nepřítomný nebo stále naléhá na to, aby mu bylo dáno slovo; často odmítá používat požadované pracovní postupy; své cesty řešení, ačkoliv se dobere ke správnému výsledku, není často schopen popsatpracuje pomalu nebo extrémně rychle; má obrovské znalosti, v plnění svých úkolů je ukvapený; často mívá problémy s rutinními úkoly (domácí úkoly); na začátku školní docházky, tzn. 1. a 2. školní týden, je ctižádostivý a pilný; projevuje velký zájem o výuku, vyptává se na souvislosti; je viditelně nespokojený s odpověďmi typu Prostě to tak je.“ neboTo se budeš učit později.“ 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě delší čas vykazuje známky nevytížení? 

V případě výskytu symptomů nevytíženosti existuje možnost požádat studijní poradce o provedení testu inteligence. Jednou z možností řešení by byla změna školy, a sice vybrat gymnázium s hlubším zaměřením na příslušnou zájmovou oblast žáka.  

 1. Kdy je na škole řeč o šikaně? 

Šikana je forma otevřeného a/nebo rafinovaného násilí páchaného na osobách po delší dobu (půl roku), s cílem dotyčného jedince sociálně vyčlenit. Může se přitom jednat o verbální a/nebo psychické násilí. 
Šikanu nelze zaměňovat za všední školní konflikty. 
Šikana je zlovolné jednání, které si neklade za cíl nic jiného, než spolužačku či spolužáka ponižovat a zostouzet. S tím jsou spojeny úskočné narážky, pomluvy, ponižování, výhrůžky, trýznění nebo sexuální obtěžování. 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže má mé dítě problémy s ostatními spolužáky (např. šikana)? 

Jestliže má Vaše dítě problémy s ostatními spolužáky, kontaktujte nejdříve třídního učitele popř. jeho českého zástupce (mentor). Jen tak je možné učinit odpovídající kroky. 
K možným opatřením se například řadí: angažování mediátora, urovnávače sporů; program prevence šikany; intervence; trest, tj. opatření k posílení kázně; samostatné pohovory s oběťmi a pachateli; dohody k dosažení smíru (narovnání vztahu mezi pachatelem a obětí). 

Binacionální bilingvní vzdělávací program 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže chci získat informace o dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím programu na Gymnáziu Friedricha Schillera? 

Existují různé možnosti, jak se informovat o dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím programu. 

Velké množství informací lze dohledat na webových stránkách školy v  českém menu pod odkazem „Binacionální vzdělávací programa pod dalšími navazujícími záložkami jako jsou např. Obecné informace, Nižší gymnaziální cyklus ročníky 5-10 (hodinové dotace předmětů), Vyšší gymnaziální cyklus ročníky 11 a 12 (hodinové dotace předmětů)“, Přijímací řízení pro české a německé žáky. Na stránkách jsou i další všeobecné informace pro rodiče a např. i kronika mapující počátky tohoto dvojjazyčného programu až do současnosti.   https://www.schillergymnasium-pirna.de/cz/binacion-ln-vzdae-l-vac-program/informace/obecne-informace/ 

Němečtí rodiče jsou o možnostech studia informování během rodičovských schůzek probíhajících ve 3. třídách základních škol               

Další informace o speciálním vzdělávacím programu je možné získat i u příležitosti dne otevřených dveří, který se na naší škole koná každoročně v měsíci lednu. Této akce se účastní i vedoucí projektu dvojjazyčného vzdělávacího programu, český studijní koordinátor, studijní poradci i odborní učitelé českého jazyka.   

Všeobecné informace podává i brožura o podpoře nadání v rámci hlubšího vzdělávání pod odkazem https://www.schule.sachsen.de/2840.htm.  

Ve vedení školy jsou Vám v případě dalších dotazů k dispozici paní Rita Weber, vedoucí projektu binacionálního vzdělávacího programu a pan dr. Tomáš Křenek, český studijní koordinátor. Oba dva je možné kontaktovat prostřednictvím sekretariátu školy. 

 

 

 1. Jak zjistím, jaká speciální učební látka je v rámci česko-německého binacionálního bilingvního vzdělávacího programu vyučována? 

Do saských učebních plánů máte možnost nahlédnout pod odkazem https://www.schule.sachsen.de/lpdb/. Pro předměty, jejichž výuku čeští žáci absolvují v českém jazyce, má škola své vlastní učební plány, které byly vypracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Pro bližší informace o obsahu výuky v českém jazyce prosím kontaktujte českého studijního koordinátora, pana dr. Křenka, E-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info. 

 1. Jak se dozvím o známkách svého dítěte?    

Žáci mají povinnost si získané známky dokumentovat sami. Čtvrtletní práce Vám Vaše děti musí předložit k podpisu. O známkách se rovněž můžete dozvědět přímo od učitelů jednotlivých předmětů během konzultačního odpoledne, které se konají dvakrát ve školním roce v  listopadu a dubnu, resp. od příslušného třídního učitele.  

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě v rámci dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího programu vykazuje nedostatečné výsledky? 

Nejdříve se prosím obraťte na učitele vyučujícího příslušný předmět, pak na třídního učitele/tutora nebo jeho českého zástupce (internátní mentor), aby bylo možné s žákem domluvit vhodné možnosti podpory a i cíl, ke kterému bude směřovat 

 1. Jaké mohou být symptomy přetížení? 

Přetížení se může projevovat následujícími symptomy: 
únava; snížení výkonu; bezradnost; celková slabost; zvýšený krevní tlak; nízká výdrž; 
alergické reakce; nízký tep; popudlivost, zapomnětlivost. 

 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě delší čas vykazuje známky přetížení? 

Při déle trvajícím výskytu shora uvedených symptomů se prosím nejdříve obraťte na třídního učitele/tutora/internátního mentora, abyste získali mínění druhé osoby, která by Vám k tomu sdělila svůj názor či Vaše domněnky potvrdila. V případě pochybností je možné přizvat studijní poradce, s jejichž pomocí byste zvolili možnost dalšího postupu/strategie jednání. Každopádně doporučujeme kontaktovat i dětského psychologa. 

 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě delší čas vykazuje známky nevytížení? 

 

S žádostí o nalezení řešení se můžete s důvěrou obrátit na studijního poradce. Na realizaci odpovídajících opatření se musí podílet také třídní učitel/tutor a internátní mentoři.  

 

Internátní oblast  

 1. Proč při Gymnáziu Friedricha Schillera existuje binacionální internát? 

V roce 1998 byla podepsána mezinárodní smlouva vytvářející podmínky pro společné studium českých a německých žáků na Gymnáziu Friedricha Schillera. V článku 4 této smlouvy je zakotveno ubytování všech českých a některých německých žáků. Tím se všem českým žákům nabízí jedinečná možnost zcela bezprostředního kontaktu s německým prostředím, jeho kulturou a zvyklostmi. 

 1. Kdo na binacionálním internátu bydlí 

Na binacionálním internátu bydlí cca 90 českých žáků (vždy 15 žáků z každého ročníku) a v závislosti na přání rodičů i někteří němečtí žáci. V budovách internátu se dále nachází šest služebních bytů učitelů, v nichž bydlí čeští učitelé, jenž na internátu působí jako mentoři 

 1. Jak je strukturován život na internátu (výuka, studijní doba, aktivity, osobní volno)? 

Život na internátu se řídí domovním řádem internátu, ve kterém se dočtete veškeré podrobnosti. Den na internátu začíná ranní hygienou a snídaní v menze. Vyučování začíná v 7:30 h a trvá (v závislosti na rozvrhu jednotlivých tříd) do 15:35 h. Všichni žáci pobývající na internátu, chodí v 11:45 h na oběd do internátní menzy. Po skončení vyučování mají žáci možnost navštěvovat různé kroužky, které spadají do nabídky aktivit naší školy. Příprava na výuku v dalších dnech začíná na internátu v 16:30 h a končí zhruba o dvě hodiny později. Je možné ji přizpůsobit i individuálně (zejména v 10. třídě a v ročnících 11. a 12. vyššího gymnaziálního cyklu). Po večeři se žáci mohou věnovat individuálním zálibám nebo jen odpočívat. Večerní hygiena a večerka jsou rozplánovány podle věkových skupin a začínají cca ve 21:00 h. 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže se chci o binacionálním internátu dozvědět více? 

Jestliže se chcete o binacionálním internátu Gymnázia Friedricha Schillera dozvědět více informací, můžete tak učinit různou cestou. 

Velké množství informací lze dohledat na webových stránkách školy v českém menu pod odkazem „Internát“ a pod dalšími navazujícími záložkami jako Kronika“, „Život na internátě“, „Budova“, „Rekonstrukce“. https://www.schillergymnasium-pirna.de/cz/intern-t/begruessung/ 

Podrobnosti k přijetí a k ubytování na internátě je možné získat i u příležitosti dne otevřených dveří. Tato akce se koná každý rok v měsíci lednu a účastní se jí internátkoordinátor, čeští vyučující, kteří na internátu pracují jako mentoři a taktéž český studijní koordinátor.  

Internátního koordinátora, pana Magdona, můžete kontaktovat i osobně, a to jak telefonicky: +49 3501/781575, tak elektronickou cestou: magdon.schillergymnasium@pirna.info. 

 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže se chci dozvědět něco bližšího o svém dítěti a jeho pobytu na internátě? 

V těchto případech se prosím obracejte vždy přímo na mentorky a mentory, kteří jsou přiřazeni k jednotlivým třídám či ročníkům. Další kontaktní osobu pro Vás představuje třídní učitel Vaší dcery či Vašeho syna. 

Mentoři jsou telefonicky k zastižení na +49 3501/466233; třídní učitelé pak na +49 3501/781575.  

 1. Jak se mohu spojit s internátními mentory? 

S internátními mentory se Vy i Vaše dítě seznámíte hned na začátku studia. Internátmentor svou skupinu žáků zpravidla provází po celou dobu jejich studia na gymnáziu. Způsob udržování kontaktu se zákonnými zástupci žáků si každý z mentorů může zvolit podle svého uvážení a dle potřeb příslušného žáka jej lze domluvit i individuálně. Mentor konající službu je k zastižení vždy na pevné lince +493501/466233 nebo na služebním mobilu: +49 152 03891222. 

 1. Na koho se mohu obrátit, jestliže mé dítě po delší dobu vyjadřuje nespokojenost s životem na internátě? 

V obzvláště těžkých situacích Vám je kromě mentorů a třídního učitele k dispozici sociálpedagožka, paní Zdražilová. Paní Zdražilovou je možné kontaktovat telefonicky na pevné lince +49 3501/466233 nebo prostřednictvím služebního mobilu: +49 152 03891222. Doporučujeme Vám si s ní smluvit schůzku přímo na místě. Paní Zdražilová je k dispozici každý všední den a má na starosti žáky všech věkových skupin. 

Pokud by vyšla najevo nespokojenost z důvodu dosažených studijních výsledků, obraťte se prosím na učitele jednotlivých předmětů, na třídního učitele a v obzvlášť závažných případech na českého studijního koordinátora