Binacionální projekt > Informace > Obecné informace

Obecné informace

Gymnaziální vzdělávání německých a českých žáků na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně probíhá v rámci náročného bilinguálního vzdělávacího programu, který podporuje rozvoj nadání v jazykové a zároveň i v matematicko - přírodovědné oblasti.

Českým a německým žákům se dostává celodenní péče: vyučování, studijní časy, nabídka zájmových aktivit – např. k rozvíjení a posílení kvalifikace, kreativity, identity ve skupině. Tímto tvoří škola a internát pedagogicky úzce propojený celek.

Čeští žáci si od 7. třídy volí angličtinu jako druhý povinný cizí jazyk, němečtí žáci si anglický jazyk volí od 5. třídy jako první povinný cizí jazyk paralelně s partnerskou řečí. V desáté třídě se obě skupiny nacházejí v angličtině na stejné úrovni a jsou vyučovány společně. Jako třetí volitelný jazyk si mohou žáci od 10. do konce 12. třídy zvolit francouzštinu.

BINA_1

Binacionální-bilinguální německo-český vzdělávací program

Všeobecné cíle

Zeměpisná poloha a historický vývoj napomáhají významným způsobem při utváření vztahů mezi českou republikou a Svobodným státem Sasko. Porozumění mezi národy začíná u mladé generace.


Právě proto by se měli zejména mladí lidé žijící na obou stranách přehraničního euroregionu  "Elbe-Labe" zajímat o dějiny, kulturu a životní styl partnerské země. Na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se pomocí německo-českého vzdělávacího programu staví „mosty“ porozumění mezi oběma sousedními zeměmi.


Česko-saský binacionální bilingvní vzdělávací program byl zahájen ve školním roce 1998/99 na základě česko-saského mezistátního ujednání, které bylo  nejprve uzavřeno v roce 1998  na dobu 25 let, v roce 2023 potvrdily oba státy svůj zájem na podporu vzájemné spolupráce podepsáním  nového mezistátního ujednání s platností na dobu neurčitou.