Binacionální projekt > Informace > Přijímací řízení pro české žáky

Přijímací řízení pro české žáky

Přihlaste se ke studiu v Německu na dvojjazyčném Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně!

Co je důležité vědět?

 • GrundschultagStudium je šestileté prohloubené gymnaziální vzdělávání v česko-německém binacionálním bilingvním profilu (BINA).

 • Výuka probíhá v češtině a němčině v učebních skupinách v počtu nejvýše 14 žáků.

 • Vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávacího profilu  a učebního plánu, který schvaluje nejvyšší školský orgán v Sasku.

 • Výuka předmětu český jazyk a literatura a předmětů vyučovaných  v českém jazyce vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného v České republice. 

 • Český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky.

 • Část předmětů je v ročnících 7 -10 vyučována českými učiteli v češtině.

 • Němčinu budete v závěru studia ovládat na úrovni rodilého mluvčího, dále budete samozřejmě pokračovat v angličtině a vybrat si můžete navíc i francouzštinu nebo latinu.

 • Výuka probíhá v nově zrekonstruované školní budově, v nové školní tělocvičně a plavecké hale.

 • Čeští žáci jsou v průběhu školního roku ubytováni ve školním internátě, a to  od neděle večer do pátku odpoledne.

 • Ubytování a stravování na internátě, stejně jako učební pomůcky jsou hrazeny saským státním  ministerstvem kultu a  ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), a jsou tedy pro žáky bezplatné.

 • Studium je zakončeno saskou maturitní zkouškou, která je automaticky nostrifikována MŠMT a opravňuje ke studiu na vysokých školách nejen v Německu a České republice, ale také ve všech státech EU. 

 • Vzdělávání začíná 4.8.2024.

Jak a kdy podat přihlášku?

 • Přihlášku podávají rodiče žáků 6. ročníku ZŠ nebo primy osmiletého gymnázia v České republice.
 • Znalosti němčiny nejsou podmínkou k přijetí.
 • Formulář přihlášky je k dispozici zde: Formulář přihlášky. Přihlášku prosím vyplňte elektronicky, do pole pro podpisy rodičů napište svá jména, vyplněný formulář uložte a zašlete v původním formátu PDF (ne jako scan nebo foto) elektronicky na adresu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně: schillergym@pirna.de. K přihlášce přiložte kopie výpisu pololetních známek za aktuální ročník a výroční vysvědčení za minulé dva školní ročníky. V předmětu emailu prosím uveďte heslo *Přijímací zkoušky BINA 2024*. Přihlášku zašlete nejpozději do 28.2.2024.

Informace k výběrovému řízení:

Výběrové řízení se uskuteční v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ve dnech 18. a 19. března 2024Všichni uchazeči se zúčastní všech částí výběrového řízení v obou dnech.

18. března 2024, 10:00 - cca. 16:00 hod., místo: budova Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně (Seminarstr. 3, 01796 Pirna)

dopoledne:

- písemný test (60 min.) logicko-matematických dovedností. Oblasti, které se mohou vyskytnout v testu logicko-matematických dovedností, korespondují s úlohami, které se objevují v testech studijních předpokladů na víceletá gymnázia v ČR. Mimo jiné se jedná například o prostorovou představivost, analytické myšlení a numerické myšlení.

- písemný test (60 min.) z českého jazyka zaměřený na porozumění textu, vyjadřovací schopnosti, kreativní psaní

odpoledne: ústní zkouška z angličtiny

19. března 2024, 10:00 - cca.15:00 hod., místo: internát (Schlossstr. 13, 01796 Pirna)

- Všichni uchazeči během této doby provádějí společné aktivity pod dohledem pedagogů, rodiče děti dovedou do internátu a po skončení je opět vyzvednou.

- Průběžně budou probíhat individuální ústní rozhovory s českými psychology (osobnostní zralost, samostatnost, motivace, zralost uchazeče s ohledem na ubytování ve školním internátě a studium mimo blízké rodinné zázemí).

Výsledky výběrového řízení budou zákonným zástupcům sděleny emailem do 25. března 2024. Další informace k průběhu výběrového řízení obdrží pozvaní uchazeči v pozvánce.

S dotazy k výběrovému řízení se můžete obracet na českého studijního koordinátora, Dr. Křenka, e-mail: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de nebo tel. +49 3501 781575 (pondělí, 14:00 - 15:00 hod).

 

Přihlášky k dodatečnému přijetí do vyššího ročníku binacionálního studia:

 • V případě uvolnění studijního místa v některém z vyšších ročníků (7-10) je na webu školy zveřejněno doplňující výběrové řízení. Odpovídající znalosti německého jazyka jsou nezbytnou podmínkou. Přijetí do 11. a 12. ročníku není možné z důvodu již probíhající maturitní kvalifikační fáze.

 • K přijetí do vyššího ročníku jsou nezbytné znalosti němčiny a orientačně platí následující úrovně pro 7. ročník A1 SERR, pro 8. ročník A2 SERR, pro 9. ročník B1 SERR a pro 10. ročník B2 SERR. Kromě němčiny vykonávají uchazeči také písemné testy z matematiky a angličtiny.

 • Doplňující přijímací zkoušky se konají v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně každoročně zpravidla v měsíci lednu s nástupem ke studiu na začátku 2. pololetí. Příští termín doplňujícího výběrového řízení: leden 2025

 • Formulář přihlášky: Formular_prihlasky.pdf

 • Zájemci se mohou ucházet o přijetí pouze do ročníku, který odpovídá právě navštěvovanému ročníku české školy.

 • Pokud není právě vypsáno výběrové řízení do odpovídajícího ročníku, doporučujeme uchazečům o přijetí, aby zaslali motivační dopis na adresu školy: schillergym@pirna.de. Budeme na něj reagovat a sdělíme Vám možnosti a podmínky pro případné přijetí ke studiu.

Informace o požadavcích k doplňujícím přijímacím zkouškám:

Požadované učivo k přijímacím zkouškám z předmětu:  Matematika_pololetí.pdf   

Pomůcky k vlastnímu posouzení nabytých kompetencí v oblasti cizích jazyků podle Společného evropského referenčního rámce:

GER-Selbstbeurteilungsraster

SERR pro cizi jazyky

Schulgebäude