Škola a výuka > Vyučovací předměty > Německý jazyk, český jazyk a další cizí jazyky

Německý jazyk, český jazyk a další cizí jazyky

Naše gymnázium nabízí širokou škálu možností studia cizích jazyků. Žáci si mohou vybírat z rozsáhlé nabídky moderních a klasických jazyků.

Nabízíme:

- přípravu na mezinárodně uznávané jazykové certifikáty v angličtině (CAE) a francouzštině (DELF)

- rodilé mluvčí a asistenty cizích jazyků

 - jazykové stáže a jazykové exkurze, jakož i dlouhodobá školní partnerství

- účast v soutěžích

zpět na stránku "Den otevřených dveří"

Předmětová komise anglického jazyka

V posledních letech se nám pro naši školu na podporu výuky jazyků stále dařilo získávat jazykové asistenty - rodilé mluvčí. Svým rodným jazykem podporují a obohacují výuku a pomáhají studentkám a studentům při uskutečňování rozličných projektů. Kromě toho se s nimi mohou žáci během vyučování a odpoledne trénovat v anglické konverzaci.

Předmětová komise českého jazyka

Čeština jako vyučovací jazyk má na naší škole dlouhou vyučovací tradici.

Protože se na naší škole společně učí čeští a němečtí žáci, vyučujeme češtinu jako cizí jazyk a také jako jazyk mateřský.

více …

Předmětová komise francouzštiny

Francouzština se na Gymnáziu Friedricha-Schillera v Pirně vyučuje jako druhý nebo třetí cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk se francouzština učí od 6. do 10. třídy. Zpravidla se to týká dvou z pěti tříd jednoho ročníku. Žáci česko-německých třídy v profilu BINA mají možnost začít s výukou francouzštiny jako třetí cizí jazyk v 10. ročníku a pokračovat v ročnících 11 a 12.

více …

Předmětová komise latiny

Latina se u nás vyučuje jako nepovinný volitelný předmět. Žáci se ho účastní tři hodiny týdně po dobu čtyř let, obvykle v odpoledních hodinách, a získávají jazykové znalosti a informace o kultuře v době antiky.

více …

Předmětová komise německého jazyka

Němčina jakožto hlavní vyučovací předmět má na Gymnáziu Friedricha Schillera centrální postavení, stejně jako na všech všeobecně vzdělávacích školách. Čtení a psaní, poslech a ústní projev a také práce s textem a jazykem jsou nejen důležité předpoklady pro úspěšné absolvování ostatních předmětů, ...

více …