Binacionální projekt > Tipy a triky > Každodenní komunikace

Každodenní komunikace

Při každodenní komunikaci v češtině a němčině se Vám jistě hodí některé z následujících vět.

Rejstřík

 1. Plánování odjezdu - Besprechung der  Abfahrt 
 2. Doma - Zu Hause
 3. Plánování společného víkendu - Wochenendplanung
 4. Ve škole - In der Schule
 5. Jazykové prostředky - Sprachmittel

 

Plánování odjezdu

 

Besprechung der Abfahrt

Můžeme si domluvit společný víkend?  

Können wir das gemeinsame Wochenende besprechen?

Ano, rád(a).

Ja, gern.

Ne, teď bohužel nemám čas.

Nein, jetzt habe ich leider keine Zeit.

Kde bydlíte?

Wo wohnt ihr­?

Bydlíme v ...

Wir wohnen in ...

V kolik hodin přijedete?

Um wieviel Uhr kommt ihr an?

Pojedeme v ... hodin od internátu.

Wir fahren um ... Uhr vom Internat.

Kde se sejdeme?

Wo treffen wir uns?

Sejdeme se před internátem.

Wir treffen uns vor dem Internat.

Dojdu pro tebe na nádraží.

Ich hole dich vom Bahnhof ab.

Kdy pojedeme zpátky na internát?

Wann fahren wir zurück ins Internat?

Co si mám vzít s sebou?

Was soll ich mitnehmen?

 • oblečení
 • Kleidung

 • sportovní oblečení
 • Sportkleidung

 • sportovní obuv
 • Sportschuhe

 • plavky
 • Badeanzug (dívky) / Badehose (chlapci)

 • ručník
 • Handtuch

 • přezůvky
 • Hausschuhe

 • mobil
 • Handy

 • občanský průkaz
 • Personalausweis

 • cestovní pas
 • Reisepass

 • karta zdravotní pojišťovny
 • Chipkarte, Krankenversicherungskarte

 • číslo pojištěnce
 • Versicherungsnummer

 

Doma

 

Zu Hause

Tady bydlím.

Hier wohne ich.

To je moje máma / táta / bratr / sestra /...

Das ist meine Mutti / mein Vati / mein Bruder / meine Schwester /...

To je můj pes / kočka / křeček / morče /...

Das ist mein Hund / meine Katze / mein Hamster / mein Meerschweinchen /...

Máš na něco alergii?

Hast du eine Allergie gegen etwas?

Jsem alergický na prach /
na kočky / na psy /...

Ich bin allergisch gegen Staub / Katzen / Hunde /...

Zavolám rodičům / mamce / taťkovi /...

Ich rufe meine Eltern / meine Mutti / meinen Vati /... an.

Jaké je heslo od Wi-Fi?

Wie ist das WLAN-Passwort?

Máš hlad / žízeň?

Hast du Hunger / Durst?

Mám hlad / žízeň.

Ich habe Hunger / Durst.

Chtěl(a) bych něco pít / jíst.

Ich möchte etwas trinken / essen.

Chceš raději čaj nebo colu?

Möchtest du lieber Tee oder Cola?

Co si dáš k jídlu / k pití ?

Was nimmst du zum Essen / zum Trinken?

Dám si ...

Ich nehme ...

Máš ...? Máte ...?

Hast du ...? Haben Sie ...?

Můžu si přidat?

Kann ich nachholen?

Jsem vegetarián.

Ich bin Vegetarier.

Musím si odskočit.

Ich muss zur Toilette.

Kde je tady toaleta / koupelna?

Wo ist hier die Toilette / das Bad?

Kde je můj pokoj?

Wo ist mein Zimmer?

Chci jít spát.

Ich will schlafen gehen.

 

Plánování víkendu

 

Wochenendplanung

Co budeme dělat o víkendu?

Was werden wir am Wochenende machen?

Kam půjdeme?

Wohin gehen wir?

Půjdeme do kina /
do restaurace / do zoo /
na koupaliště /...

Wir gehen ins Kino / ins Restaurant / in den Zoo / ins Freibad /...

Jdeme na procházku.

Wir gehen spazieren.

Co tě baví?

Was macht dir Spaß?

Co chceš dělat?

Was möchtest du machen?

Chceš ...

jít na procházku / plavat / hrát hru / dívat se na film / jít spát /...?

Möchtest du ...

spazieren gehen / schwimmen / ein Spiel spielen / einen Film schauen / schlafen gehen /...?

Podíváme se na film.

Wir schauen einen Film.

Sportuješ rád? Jaký sport děláš?

Machst du gern Sport? Welchen Sport machst du?

Zahrajeme si něco?

Wollen wir etwas spielen?

 

Ve škole

 

In der Schule

Do které třídy chodíš?

In welche Klasse gehst du?

Bydlíš v Pirně?

Wohnst du in Pirna?

Kde je tady knihovna /...?

Wo ist hier die Bibliothek /...?

- sekretariát?

- das Sekretariat?

- místnost 10?

- das Zimmer 10?

- toaleta?

- die Toilette?

Omluvte mě prosím, zapomněl(a) jsem domácí úkol / sešit /...

Entschuldigen Sie (mich) bitte, ich habe meine Hausaufgabe / den Hefter /... vergessen.

Omluvte mě prosím, zaspal(a) jsem.

Entschuldigen Sie (mich) bitte, ich habe verschlafen.

Omluvte mě prosím, ztratil(a) jsem knihu.

Entschuldigen Sie (mich) bitte, ich habe mein Buch verloren.

Musím dělat úkoly do školy.

Ich muss meine Aufgaben für die Schule erledigen.

Pomůžeš mi s domácím úkolem?

Hilfst du mir mit der Hausaufgabe?

Musím se učit.

Ich muss lernen.

Půjčíš mi prosím ...?

Kannst du mir bitte ... leihen?

 

Jazykové prostředky

 

Sprachmittel

Jak se to řekne česky?

Wie sagt man das auf tschechisch?

Jak se to řekne německy?

Wie sagt man das auf deutsch?

Dobrý den.

Guten Tag.

Ahoj! Čau!

Hallo! (přivítání / zur Begrüßung) / Tschüss! (rozloučení / zum Abschied).

Na shledanou.

Auf Wiedersehen.

Ano.

Ja.

Ne.

Nein.

Děkuji.

Danke.

Prosím.

Bitte.

Není zač.

Nichts zu danken. / Keine Ursache.

Promiň.

Entschuldige.

Promiňte.

Entschuldigen Sie.

Nerozumím.

Ich verstehe nicht.

Moment, prosím.

Einen Moment, bitte.

Můžete mluvit prosím pomaleji?

Können Sie bitte langsamer sprechen?

Mluvím jen trochu německy.

Ich spreche nur wenig Deutsch.

Jak se jmenuješ?

Wie heißt du?

Jak se jmenujete?

Wie heißen Sie?

Jmenuji se ...

Ich heiße ...

Hláskujte prosím.

Buchstabieren Sie bitte.

Těší mě.

Es freut mich.

Kolik je ti let? Kolik je Vám let?

Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

Je mi ... let.

Ich bin ... Jahre alt.

Odkud jsi? ... jste?

Woher kommst du? / ... kommen Sie?

Jsem z ...

Ich komme aus ...

Mám ... sourozenců.

Ich habe ... Geschwister.

Můj bratr / moje sestra se jmenuje ...

Mein Bruder / Meine Schwester heißt ...

Bratrovi / Sestře je ... let.

Mein Bruder / Meine Schwester ist ... Jahre alt.

Moje adresa je ...

Meine Adresse ist ...

Moje telefonní číslo je ...

Meine Telefonnummer ist ...

Mám otázku.

Ich habe eine Frage.

Jak se máš / máte?

 

Wie geht es dir / Ihnen?

Jdobře

gut

jde to

es geht

špatně

schlecht

Co máš rád(a)?

Was magst du?

Mám rád(a) ...

Ich mag ...

Zvládneš to?

Schaffst du das?

Co potřebuješ?

Was brauchst du?

Potřebuješ pomoc?

Brauchst du Hilfe?

Pomůžeš mi prosím?

Hilfst du mir bitte?

Nevím.

Ich weiß nicht.

Nevadí.

Das macht nichts.

Určitě ano.

Bestimmt ja.

Bohužel ne.

Leider nicht.

Nebaví mě to.

Das macht mir keinen Spaß.

To je nuda.

Das ist langweilig.

To je dobrý nápad!

Das ist eine gute Idee!

Mrzí mě to.

Es tut mir Leid.

Mám radost.

Ich freue mich.

Zapomněl(a) jsem ...

Ich habe [etwas] vergessen.

To je jedno.

Das ist egal.

Dáš mi prosím ... ?

Gibst du mir bitte ...?

Máš čas?

Hast du Zeit?

Mám problém.

Ich habe ein Problem.

Ztratil(a) jsem cestovní pas.

Ich habe meinen Reisepass verloren.

Bolí mě hlava / břicho / v krku /...

Ich habe Kopfschmerzen / Bauchschmerzen / Halsschmerzen /...

Není mi dobře.

Mir ist schlecht./ Mir geht es nicht gut.

Jak ti je?

Wie fühlst du dich?

Jsem unavený / unavená.

Ich bin müde.

Jsem nemocný / nemocná.

Ich bin krank.

Potřebuji doktora.

Ich brauche einen Arzt.

Brzy se uzdrav!

Gute Besserung!

Ticho! Klid!

Ruhe!

Pozor!

Achtung!

Otevřeno. Zavřeno.

Geöffnet. Geschlossen.

Nouzový východ

Notausgang

Vstup zakázán.

Eintritt / Zutritt verboten.

Zákaz kouření.

Rauchen verboten.

Kolik to stojí?

Wieviel kostet das?

Můžu platit kartou?

Darf ich mit der Kreditkarte zahlen?

Můžu platit v hotovosti?

Kann ich bar zahlen?

Chci vyměnit české koruny na eura.

Ich möchte tschechische Kronen in Euro wechseln.

Hezkou zábavu!

Viel Spaß!

Na zdraví!

Prost! (přípitek) Gesundheit! (při kýchnutí)

Měj se dobře!

Mach´s gut!

Šťastnou cestu!

Gute Reise!

V pořádku.

In Ordnung.

Jaký byl víkend / oběd / film /...?

Wie war das Wochenende / das Mittagessen / der Film /...?

nic moc

[Er/sie/es war] nichts Besonderes

ušlo to

es ging

v pohodě, v pořádku

in Ordnung

super, prima, fajn

super, prima, ok

« zurück